Provozní řád
Tento provozní řád je základní předpis pro chování návštěvníků, ochranu zdraví a jejich bezpečnost na venkovní atrakci Vodní fotbal a musí být bezpodmínečně dodržován. Je vypracován dle Zák. 258/2000 Sb a Vyhl. 135/2004 Sb.
Článek I. - Vstup do atrakce vodní Fotbal, dále jen atrakce
1. Denní rozvrh provozu atrakce a ceny vstupného jsou vyvěšeny u vchodu do areálu koupaliště na informační tabuli a také přímo u atrakce.
2. Podmínkou pro provoz atrakce v provozních dnech jsou příznivé klimatické podmínky, tzn. počasí, které zaručuje bezpečný a smysluplný pobyt návštěvníků na straně jedné a ekonomický provoz provozovatele na straně druhé. Při velmi nepříznivém vývoji počasí rozhoduje o otevření nebo uzavření atrakce provozovatel.
3. Vstup na atrakci je povolen pouze na platnou vstupenku za peníze, kterou vydává provozovatel.
4. Prodej vstupenek začíná 5 minut před otevřením atrakce a končí hodinu před ukončením provozu.
5. Zakoupením vstupenky se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto Provozního řádu, jakož i pokynům odpovědných pracovníků atrakce. Platnou vstupenku je nutno uschovat pro případnou kontrolu odpovědného pracovníka atrakce.
6. Dětem od 5 do 10 let je návštěva atrakce povolena pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
Článek II. - Vyloučení z návštěvy
1. Do atrakce není dovolen vstup osobám trpícími vlasovými, kožními a jinými přenosnými chorobami, bacilonosičům a osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce v kolektivu.
2. Do atrakce je VSTUP ZAKÁZÁN osobám nacházejícím se zjevně pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek!
3. Z atrakce bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který nedodržuje ustanovení tohoto Provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, je zjevně pod vlivem alkoholu, návykových látek, nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li takovýto návštěvník atrakci na vyzvání odpovědného pracovníka, požádá o zákrok Městskou policii nebo Policii ČR.
Článek III. - Provozní pokyny pro návštěvníky
1. Za ztrátu věcí provozovatel neodpovídá!!!
2. Návštěvníci musí mít čistý koupací oděv, maximální délky nad kolena a bez jakýchkoliv ostrých hran a kovových doplňků.
3. Návštěvníci jsou povinni dodržovat osobní čistotu a čistotu všech míst v zařízení atrakce.
4. Koupání v civilním oděvu a spodním prádle je přísně zakázáno, a návštěvník bude vykázán z atrakce bez náhrady vstupného.
5. Před vstupem do atrakce je nutné, aby návštěvník přešel přes brodítko a provedl očistu těla a opláchl opalovací prostředky.
6. Do atrakce není dovolen vstup dětem do 5 let věku.
7. Návštěvníci, kteří používají atrakci jsou povinni respektovat místní provozní řád, nebo pokynů obsluhy. V rámci vzájemné bezpečnosti, se účastníci na této atrakci musí chovat ohleduplně k ostatním návštěvníkům tak, aby nezpůsobili sobě, nebo jiným osobám svým chováním úraz.
8. Návštěvníci jsou povinni uhradit škody, které byly jejich vinou způsobeny na atrakci, nebo na majetku ostatních návštěvníků.
9. Návštěvníci jsou povinni dodržovat provozní dobu, která je umístěna u vchodu do areálu a u atrakce.
10. Pro poskytnutí první pomoci při úrazech, poranění a nevolnosti je třeba ihned přivolat plavčíka nebo zdravotní službu. Místnost První pomoci je umístěna u vstupu do areálu a je zřetelně označena. Za poranění a úrazy, které si návštěvník přivodil vlastní neopatrností či porušením návštěvního řádu nebere provozovatel odpovědnost.
11. Přání a stížnosti návštěvníků se zapisují do Knihy přání a stížností, která je uložena u obsluhy atrakce, nebo elektronicky či písemně na adresu provozovatele.
Článek IV. - Zákaz činností
Je zakázáno…..
1. Chovat se způsobem, který ohrožuje nejen osobní bezpečnost, ale také bezpečnost a pořádek ostatních návštěvníků atrakce, nebo střediska.
2. Znečisťovat vodu a ostatní prostory atrakce například pliváním, močením, odhazováním odpadků a žvýkaček, papírů, čištěním nebo praním prádla, používáním páchnoucích mastí apod.
3. Kouřit kolem atrakce (s výjimkou restaurace), volně odkládat skleněné nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost ostatních.
4. Je zakázáno brát do atrakce psy nebo jiná zvířata.
5. Fotografování, nebo pořizování obrazových a zvukových záznamů je dovoleno jen v rámci platné právní úpravy – dle §11, §12 a §13 Občanského zákoníku. V opačném případě se jedná o porušení Provozního řádu s následným vyloučením z návštěvy dle článku II. odstavce 3. tohoto Provozního řádu.
Článek V. - Závěrečná ustanovení
Poškozování nebo rozkrádání atrakce a majetku provozovatele je trestné dle platných zákonů o ochraně majetku. I jiné porušování Provozního řádu může být stíháno podle příslušných trestních předpisů a zákonů!
Tento Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky.

Copyright (c) 2012 www.OutdoorMorava.cz